REGULAMIN

KONTO BANKOWE:

Nazwa: Akademia Piłkarska Banino

Numer Konta: PL81 1090 1098 0000 0001 3383 4546

REGULAMIN WEWNĘTRZNY AKADEMII PIŁKARSKIEJ BANINO

I ZAPISY

1. Dziecko zostaje przyjęte do AKADEMII PIŁKARSKIEJ BANINO, zwanej dalej Akademią na podstawie wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych „Formularza zgłoszeniowego dziecka”, oraz pisemnego potwierdzenia przez rodziców/opiekunów prawnych znajomości „Regulaminu Wewnętrznego Akademii Piłkarskiej Banino”,

2. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Akademię odbywa się na podstawie wniesienia opłat na działalność statutową Akademii,

3. O przydziale do grupy treningowej decyduje trener właściwego dla dziecka rocznika oraz koordynatorzy Akademii,

4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się zarejestrować dziecko w aplikacji sport.bm.pl, po wcześniejszym otrzymaniu z Akademii linku aktywacyjnego. Na wprowadzone do aplikacji dane kontaktowe (e-mail, tel. komórkowy), będą wysyłane wszystkie powiadomienia oraz komunikaty dotyczące treningów dziecka. Również w zakładce „kalendarz” będą widoczne dni i godziny treningów.

II TRENINGI

1. Zajęcia odbywają się według stałego grafiku, który zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii (www.apbanino.pl) oraz w aplikacji sport.bm.pl, do której każdy rodzic/opiekun prawny  po rejestracji dziecka ma bezpłatny dostęp,

2. Na treningu obowiązuje odpowiedni strój oraz obuwie sportowe,

3. Zawodnicy mogą uczestniczyć w treningu tylko swojej grupy,

4. Zawodnik może zostać zaproszony na trening innej grupy, lub też zmienić grupę po wcześniejszych ustaleniach przez radę trenerów, która składa się z koordynatorów oraz trenerów prowadzących grupy,

5. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany rozkładu zajęć w ciągu roku szkolnego o czym rodzic/opiekun prawny zostanie powiadomiony po przez komunikator w aplikacji sport.bm.pl,

6. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia treningowe nie odbywają się i nie są odrabiane,

7. Treningi odwołane ze względu na złe warunki atmosferyczne lub z powodu innych przyczyn niezależnych od Akademii nie są odrabiane,

8. W przypadku dobrych warunków atmosferycznych w miesiącach marzec oraz listopad, Trenerzy Koordynatorzy mogą podjąć decyzję o organizowaniu treningów na boiskach otwartych, w szczególności dla najstarszych dzieci trenujących w Akademii,

9. Trening może zostać odwołany ze względu na udział drużyny w turnieju lub meczu towarzyskim bez konieczności odrabiania go w innym terminie,

10. Trening może zostać odwołany ze względu na kursy, staże czy konferencje trenerów bez konieczności odrabiania go w innym terminie,

11. W przypadku odwołania treningu trener ma obowiązek powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci danej grupy,

12. Akademia nie organizuje dojazdu dzieci na treningi, ani turnieje. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest zapewnienie dziecku dojazdu na miejsce treningu czy turnieju i odbiór dziecka po skończonych zajęciach. Odpowiedzialność trenera za opiekę nad dzieckiem kończy się wraz z zakończeniem treningu, meczu lub turnieju.

III MECZE, TURNIEJE, WYDARZENIA SPORTOWE, WYCIECZKI SPORTOWE, OBOZY

1. Udział w turniejach (opłata uzależniona od wysokości wpisowego ustalonego przez organizatora),

2. Udział w wyjazdach na imprezy sportowe, wycieczki krajoznawcze i obozy sportowe (opłaty w zależności od ponoszonych kosztów przez Akademię),

3. Udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez Akademię (opłaty w zależności od ponoszonych kosztów przez Akademię),

4. Udział w meczach towarzyskich z drużynami z okolic Banina (bez dodatkowych opłat),

5. Wyjazdy na obozy sportowe, półkolonie organizowane przez Akademię (opłaty w zależności od poniesionych kosztów przez Akademię)

IV OPŁATY

1. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w treningach organizowanych przez Akademię jest wnoszenie opłat na jej działalność statutową,

2. Wysokość obowiązkowych opłat na działalność statutową Akademii ustalana jest przez Zarząd Akademii i podawana rodzicom do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji sport.bm.pl,

3. Opłata uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka zasili budżet Akademii i jest przeznaczana na finansowanie bieżącej działalności statutowej Akademii (wynajem obiektów, budowa obiektów, modernizacja obiektów, prowadzenie księgowości, prowadzenie strony internetowej, pensje i szkolenia trenerów, zakup sprzętu treningowego, wyjazdy na staże trenerów i inne wydatki zgodne z celami statutowymi),

4. Wysokość obowiązującej opłaty nie jest uzależniona od tego czy dziecko uczestniczyło w zajęciach czy też nie (np. z powodu choroby, wyjazdu do rodziny, wyjazdu wakacyjnego itp.). Koszty ponoszone przez Akademię są stałe i nie są uzależnione od frekwencji dzieci na zajęciach. Wyjątek stanowi choroba trwająca dwa tygodnie lub dłużej udokumentowana zwolnieniem lekarskim. W innym przypadku o wysokości opłaty decyduje Zarząd Akademii.

5. Wpłaty dokonuje się na konto Akademii do 10-tego dnia każdego miesiąca. Koszt udziału w zajęciach wynosi 200zł/miesiąc na rachunek bankowy Akademii w Banku Zachodnim WBK. Akademia zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty za udział w zajęciach w czasie trwania roku szkolnego,

6. Każdy rodzic/opiekun prawny widzi swoje opłaty w aplikacji sport.bm.pl i proszony jest o dokonywanie ich tylko i wyłącznie poprzez aplikację,

MIESIĄC DATA KWOTA
wrzesień do 10-tego września 200zł
październik do 10-tego października 200zł
listopad do 10-tego listopada 200zł
grudzień do 10-tego grudnia 200zł
styczeń do 10-tego stycznia 200zł
luty do 10-tego lutego 200zł
marzec do 10-tego marca 200zł
kwiecień do 10-tego kwietnia 200zł
maj do 10-tego maja 200zł
czerwiec do 10-tego czerwca 200zł
lipiec do 10-tego lipca 200zł
sierpień do 10-tego sierpnia 200zł

7. W każdym przypadku rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapłaty za zajęcia za okres od dnia podpisania regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego dziecka,

8. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach następuje drogą elektroniczną na e-mail: ap.banino@o2.pl, lub do pierwszego trenera w danym roczniku. W każdym wypadku rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do opłaty na działalność statutową Akademii, za okres od zawarcia umowy do końca miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja.

V OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI TRENUJĄCYCH W AKADEMII

1. Zapewnienie dziecku okresowych badań lekarskich (jeden raz na 6 miesięcy),

2. Punktualne przyprowadzenie dziecka na trening,

3. Odpowiednie zachowanie podczas treningów, meczów, turniejów (nie wchodzenie na boisko, zachowanie odpowiedniej odległości od boiska tak żeby nie absorbować uwagi dziecka, jeżeli sa trybuny to zająć miejsce na trybunach, nie udzielanie wskazówek grającym dzieciom, nie krytykowanie grających dzieci, szanowanie trenerów i kibiców drużyny przeciwnej, szanowanie decyzji sędziego, nie przeklinanie, nie palenie papierosów, nie spożywanie alkoholu na obiektach sportowych,

4. Usprawiedliwienie nieobecności swojego dziecka na treningach i meczach,

5. Poinformowanie trenera po przez aplikację sport.bm.pl o nieobecności na treningu,

6. Pod żadnym pozorem nie ocenianie pracy trenera przy dziecku. Wszelkie uwagi odnośnie decyzji podejmowanych przez trenera należy przekazywać bezpośrednio trenerowi lub koordynatorowi a w ostateczności Zarządowi najlepiej dzień lub dwa po zaistniałym zdarzeniu (nie w dniu zdarzenia),

7. Pamiętanie o tym żeby nie stawiać wygórowanych wymagań dziecku, akceptować zarówno sukcesy jak i porażki sportowe dziecka,

8. Nie okazywać złości, wstydu, zakłopotania, rozczarowania postawą dziecka (drużyny) ponieważ może to tylko i wyłącznie spotęgować smutek dziecka związany z wydarzeniami, które miały miejsce na boisku,

9. Interesowanie się postępami sportowymi dziecka, zauważanie nawet najdrobniejszych sukcesów dziecka,

10. Przestrzeganie niniejszego regulaminu, w przeciwnym wypadku dziecko może zostać czasowo lub na stałe odsunięte od treningów z Akademii Piłkarskiej Banino.

VI POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Podpisując Umowę-Regulamin, rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na udział swojego dziecka w zajęciach sportowych, turniejach, meczach piłkarskich i wyjazdach organizowanych przez Akademię Piłkarską Banino. Oświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych żeby brało udział w zajęciach sportowych. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia dziecka Organizator i Akademia Piłkarska Banino nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z tego tytułu,

2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NNW,

3. Uczestnicy zobowiązani są do: bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych na sali gimnastycznej i boisku, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym trenera; zobowiązani są również do informowania przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń; do wykonywania poleceń trenera dotyczących wykonania ćwiczenia,

4. Podpisując deklarację i regulamin rodzic/opiekun prawny oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb działalności Akademii, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr.101, poz. 926 ze zm.),

5. Zmiana niniejszego regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości zawodników i rodziców poprzez  ogłoszenie w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej,

6. W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Zarząd Akademii lub trenerzy koordynatorzy,

7. Zdjęcia zrobione podczas treningów, na turniejach, obozach, meczach mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych,

8. W razie zmiany adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego oraz e-maila rodzic/opiekun prawny  niezwłocznie musi powiadomić o tym Akademię oraz wprowadzić poprawne dane kontaktowe w aplikację sport.bm.pl,

9. Rodzic/opiekun prawny który zmienia Akademię Piłkarską Banino na inny klub zobowiązany jest rozliczyć się z wszystkich powstałych zobowiązań względem Akademii Piłkarskiej Banino.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 roku

2. W ramach swoich uprawnień wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię Piłkarską Banino. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem.

…………………………………………………………………………………………………..

Data, czytelne imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego